ఒన్డే ల్లో 10,000 దాటినా కోహ్లీ పరుగులు…!

 ఒన్డే ల్లో 10,000 దాటినా కోహ్లీ పరుగులు…!

ఒన్డే ల్లో 10000 దాటినా కోహ్లీ పరుగులు..

ఒన్డే ల్లో 10000 దాటినా కోహ్లీ పరుగులు..

కోహ్లీ సచిన్ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు !
టై గ నిలిచినా భారత్ విండీస్ రెండో ఒన్డే ..!

News 9

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *