గంభీరావుపేట మండలం సర్పంచ్ కటకం శ్రీధర్ పంతులు మరియు ఉప సర్పంచ్ నాగరాజు నాయకులు అందరు గాంధీ విగ్రహం దగ్గర పూలమాల మరియు అల్లూరి సీతారామరాజు దగ్గర మరియు సుభాష్ చంద్రబోస్ దగ్గర kgtpg స్కూల్లో వేయడం జరిగింది..

గంభీరావుపేట మండలం సర్పంచ్ కటకం శ్రీధర్ పంతులు మరియు ఉప సర్పంచ్ నాగరాజు నాయకులు అందరు గాంధీ విగ్రహం దగ్గర పూలమాల మరియు అల్లూరి సీతారామరాజు దగ్గర మరియు సుభాష్ చంద్రబోస్ దగ్గర kgtpg స్కూల్లో వేయడం జరిగింది