మదనపల్లెలో డిసెంబర్ 8న అన్నమయ్య జిల్లా సుమన్ టీవీ ఛానల్… కార్యాలయం ప్రారంభం..

మదనపల్లెలో డిసెంబర్ 8న అన్నమయ్య జిల్లా సుమన్ టీవీ ఛానల్… కార్యాలయం ప్రారంభం

 

త్వరలో మిమ్ములను నేరుగా కలిసి ఆహ్వాన పత్రిక అందించి.. మీ ఆశీర్వాదం పొందేందుకు మీ ముంగిటికి రానున్న…

 

కె. ఈశ్వర్ @ సిరి వేలు చరణ్