కొండపాక మండలం దుద్దెడ గ్రామంలో వయోవృద్ధులు అంగ వికలాంగులు తమ ఓటును వినియోగించుకోవలసిందిగా బ్యాలెట్ బాక్స్ ల తో ఎన్నికల అధికారులు వయోవృద్ధుల ఇంటింటికి తిరుగుతున్నారు..

కొండపాక మండలం దుద్దెడ గ్రామంలో వయోవృద్ధులు అంగ వికలాంగులు తమ ఓటును వినియోగించుకోవలసిందిగా బ్యాలెట్ బాక్స్ ల తో ఎన్నికల అధికారులు వయోవృద్ధుల ఇంటింటికి తిరుగుతున్నారు